Выгружено 202 669 806 товаров
Всего пользователей 4964
Пользователей онлайн 49
 
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, і у випадку прийняття (акцепту) зазначених у ньому положень будь-яка дієздатна фізична особа та/або будь-яка юридична особа зобов’язується дотримуватись та виконувати умови цього Договору.
 
1.2. У Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче поняття та терміни вживаються у такому значені:
- Виконавець – Адміністрація Веб-сайту  zagruzka.online.
- Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цього Договору та користується послугами наданими Виконавцем. Від імені юридичної особи користування послугами здійснюється фізичною особою, якій надано право представляти юридичну особу відповідно до статутних документів або довіреності.
- Сторони – Виконавець та Користувач.
- Веб-сайт – сайт за посиланням: zagruzka.online, який адмініструється Виконавцем і становить собою комунікаційну інтернет-платформу для розміщення та завантаження інформації (файлів) про Товари.
- Товар – будь-який матеріальний об’єкт, що може виступати предметом купівлі-продажу.
- Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі особі укласти з ним Договір публічної оферти про надання послуг на умовах, що зазначені в цьому Договорі,
- Акцепт – прийняття будь-якою дієздатною фізичною особою та/або юридичною особою оферти Виконавця та повне погодження з усіма її умовами.
- Послуга – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, та надається Виконавцем на умовах, визначених Договором Користувачеві з використанням функціональних можливостей Веб-сайту.
- Обліковий запис – дані Користувача, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при авторизації на Веб-сайті.
- Реєстрація облікового запису – процедура, що здійснюється після прийняття Користувачем оферти, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Веб-сайту надає необхідну інформацію для використання функціональних можливостей Веб-сайту. Реєстрація вважається повністю завершеною у випадку успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих інструкцій.
- Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
- Розміщення - це дія Виконавця за згодою Користувача, що полягає у публікації на Веб-сайті інформації (файлів) про Товар, включаючи фотоматеріали.
- Завантаження – це дія Користувача, що полягає у перенесенні, отриманні з Веб-сайту інформації (файлів) про Товар, включаючи фотоматеріали, на комп’ютер Користувача або інше місце збереження файлів на його вибір.
 
 
1.3. Виконавець пропонує Користувачам послуги з використання Веб-сайту для розміщення та завантаження інформації (файлів) про Товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних Товарів третім особам.
 
1.4. Виконавець не є стороною та/або учасником угод Користувачів між собою та з третіми особами, а лише надає комунікаційну інтернет-платформу для розміщення та завантаження інформації (файлів) про Товари. Всі угоди Користувачів між собою та з третіми особами укладаються безпосередньо.
 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Користувачеві послуг щодо розміщення та завантаження інформації (файлів) про Товари, включаючи фотоматеріали, а також розміщення реклами на Веб-сайті у відповідності з вибраним та оплаченим Користувачем тарифом.
 
2.2. Крім надання Послуг у відповідності до тарифів, Виконавець може надавати Користувачам на підставі окремих домовленостей додаткові Послуги.
 
 
3. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
3.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Облікового запису та діє 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору, або до моменту дострокового припинення Договору.
 
3.2. Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Договору набирає чинності з моменту її розміщення на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Чинна редакція Договору розміщена на сторінці за адресою zagruzka.online.
 
3.3. Якщо Користувач не погоджується із будь-якими положеннями нової редакції Договору, він зобов’язаний негайно зупинити використання Веб-сайту та повідомити про це Виконавця. Сплачені у такому випадку грошові кошти за надання Послуг не повертаються.
 
3.4. Зміна вартості та описання тарифів на Послуги набирають чинності з моменту розміщення даної інформації на Веб-сайті.
 
3.5. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 
 
4. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін у будь-який час.
 
4.2. У випадку порушення умов Договору будь-якою Стороною, інша Сторона має право припинити договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Сторону, що порушила умови Договору. У такому випадку Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною письмового повідомлення від іншої Сторони.
 
4.3. Договір припиняється за ініціативою будь-якої із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
 
4.4. У випадку дострокового припинення Договору за ініціативою Виконавця, крім випадків порушення взятих на себе зобов’язань Користувачем, Виконавець повертає Користувачу вартість оплачених, але не наданих Послуг, яка визначається відповідно до залишку до кінця строку дії Договору кількості календарних днів.
 
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та/або чинним законодавством України.
 
5.2. Уклавши Договір з Виконавцем, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує функціональні можливості Веб-сайту на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщеної на Веб-сайті інформації (файлів), а Виконавець, в тому числі особисто, та/або наймані ним працівники та/або уповноважені особи, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщеної на Веб-сайті інформації (файлів), за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання функціональних можливостей Веб-сайту.
 
5.3. Виконавець не несе відповідальність за незаконні дії Користувачів по використанню отриманої за допомогою Веб-сайту інформації (файлів) про Товари.
 
5.4. Будь-які положення даного Договору не можуть розумітися як встановлення між Виконавцем та Користувачем відносин по спільній діяльності, агентських відносин, відносин товариства, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не зазначених в даному Договорі.
 
5.5. Користувач в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем, або третіми особами за:
 
5.5.1. дотримання всіх вимог чинного законодавства, в тому числі законодавства про конкуренцію, про рекламу, про інтелектуальну власність, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються на Веб-сайті;
 
5.5.2. достовірність відомостей, зазначених при реєстрації та створенні Облікового запису.
 
5.6. Виконавець в повному обсязі несе відповідальність за ненадання Користувачу належним чином сплачених Послуг у відповідності до встановлених тарифів та описання.
 
5.7. Виконавець в повному обсязі несе відповідальність за порушення вимог чинного законодавства щодо розміщення на Веб-сайті реклами.
 
 
6. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Умови обробки, зберігання та використання персональних даних Користувачів встановлюються даним Договором та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних» в редакції, чинній на момент дії Договору.
 
6.2. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем в момент реєстрації Облікового запису Користувача на Веб-сайті шляхом проставлення відмітки під текстом «Я погоджуюся з передачею та обробкою моїх персональних даних».
 
6.3. Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі на будь-які дії, такі як, збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 
6.4. Персональні дані Користувачів обробляються Виконавцем, який також є власником та розпорядником бази персональних даних Користувачів Веб-сайту.
 
6.5. При створенні Користувачем Облікового запису на Веб-сайті, Виконавець може вимагати певну інформацію, таку як адресу електронної пошти та пароль. Обліковий запис може включати в себе таку інформацію як ім'я та прізвище, номер телефону та іншу необхідну інформацію.
 
6.6. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Виконавець розкриває персональні та інші дані Користувачів виключно в цілях, пов'язаних з публікацією Користувачами реклами і доступом до цієї реклами інших Користувачів.
 
6.7. Виконавець може розкривати персональні та інші дані Користувачів третім особам, у тому числі державним органам та установам, в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.
 
6.8. Використання персональних даних в статистичних цілях здійснюється виключно в знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувачів в знеособленому вигляді не вимагає їх додаткової згоди.
 
6.9. Виконавець забезпечує безпеку даних Користувачів від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу і контролю доступу до даних адміністраторами Веб-сайту.
 
 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 
 
 
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 
9.2. Виконавець має право передати Веб-сайт зі всіма його компонентами, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику або третім особам на підставі закону, згідно з договірними відносинами або на інших підставах без повідомлення про це Користувачів.
 
9.3. Визнання судом будь-якого положення договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень даного Договору.